Analýza managementu firmy

Analýza je jeden z podstatných způsobů rozkladu systému. Analýzou je možné odhalovat různorodé vlastnosti úkazů, postupů, struktur, oddělit podstatné od nepodstatného apod. Záměrem analýzy je identifikace, ověření a kvantifikace schopnosti vylepšení. Analýza managementu bývá například součástí revitalizace firmy. Manažeři získají nepostradatelné informace o předpokladech k úspěchu, získají podněty kam především zaměřit svou pozornost, aby si firma uchovala nebo vylepšila své postavení na trhu. Díky analýze dokážou přesněji určit nejen své přednosti, ale také slabé stránky. 

Management by měl neustále reagovat na vývoj a změny prostředí v podniku. Prostředí managementu dělíme na vnější a vnitřní. Proto i analýza managementu se odvíjí tímto směrem.

 

Vnější analýza

Vnější prostředí ovlivňuje strukturu, procesy a výkony ve společnosti. Přímé vnější prostředí je tvořeno zákazníky, konkurenty, dodavateli a lidskými zdroji. Strategická analýza vnějšího prostředí podniku slouží k potřebné informovanosti o stavu, ve kterém se firma nalézá a odhalení schopností celého podniku a jeho jednotlivých částí. Posudek se zaměřuje na hospodářské, společenské, politické, zákonodárné, demografické a geografické faktory.

 

Vnitřní analýza

Cílem interní analýzy je odhalit silné i slabé stránky podniku.  Vnitřní rozbor by se měl zaměřit na veškeré lidské a finanční zdroje, personální i organizační strukturu podniku a hmotný i nehmotný majetek.  Hmotným majetkem jsou například pozemky, budovy, stroje a zařízení.  Za nehmotný majetek se považuje jméno podniku, jeho reputace, vynálezy a technologické know-how.

Pak je analýza managementu firmy zacílena také na konkurenční situaci podniku, kam patří i vztahy se zákazníky.

©ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY WEBOO 2018