Proto by tento orgán neměl fungovat jako pouhá trafika pro bývalé manažery, výkonné ředitele a další vyšší pozice, kam si chodí sednout za odměnu za své dlouholeté služby společnosti. Dnešní svět byznysu si žádá aktivní, profesionální správní rady, jejichž členové neberou své zapojení jen jako vedlejšák. Odborníci se shodují, že členové úspěšné správní rady by se této své funkci měli věnovat minimálně 350 hodin ročně. Jak by dnes úspěšná správní rada měla vypadat?


Na začátku působení každé firmy si její vedení musí ujasnit, jaký bude používat typ systému vnitřní správy. České obchodní společnosti si dle aktuálního znění zákona mohou v tomto ohledu zvolit mezi takzvaným dualistickým a monistickým modelem. Zatímco v dualistickém systému si firmy tvoří představenstvo a dozorčí radu, v monistickém systému je vytvořena kombinace správní rady a statutárního ředitele.


Status člena správní rady: žádný vedlejšák, ale seriózní job


Správní rada vytyčuje základní zaměření obchodního vedení společnosti, podílí se na strategickém směřování podniku, řeší klíčové finanční a personální otázky firmy a zároveň také dohlíží na správné řízení podniku a plnění jednotlivých cílů firmy tak, jak byly stanoveny v krátkodobé či střednědobé strategii. Je tudíž více než záhodno, aby jejími členy byly vysoce kompetentní osoby. Chce-li firma prosperovat, rozhodně nemůže budovat svou správní do podoby „trafiky“ pro vysloužilé členy vedení, kteří si do ní chodí „sednout“ za odměnu za své dlouholeté služby. „Dnešní svět byznysu si žádá aktivní, profesionální správní rady, jejichž členové neberou své zapojení jen jako nějaký vedlejšák, ale jako plnohodnotné zaměstnání. Pokud není člen správní rady ochoten věnovat své funkci alespoň 350 až 400 hodin ročně, neměl by ji vůbec zastávat,“ míní Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace firem a interim management malým a středním podnikům a rovněž pomáhá svým klientům vytvářet funkční správní rady.


Sehraný tým odborníků


Vzhledem k tomu, jak podstatná je funkce správní rady k úspěšnému fungování společnosti, její členové by měli být vybíráni s ohledem na své odborné znalosti, zkušenosti, vlastnosti i dovednosti. „Člen úspěšné správní rady by měl být v prvé řadě dokonale odborně znalý v oblasti byznysu, oddaný své práci, měl by plně rozumět poslání firmy, jejímu předmětu podnikání i trhu, do něhož daná společnost patří. Velmi žádanými vlastnostmi jsou přirozená zvídavost, vysoká míra sebekontroly či rozvážnost. Zároveň by měl být inovativní a týmový hráč, měl by umět skvěle naslouchat a ptát se na ty správné otázky. V neposlední řadě by měl mít výborný cit pro strategii, neměl by se obávat jakýchkoliv výzev a měl by umět vycítit příležitosti,“ shrnuje Jiří Jemelka. Jako celek by úspěšná správní rada měla být sehraná a jednotliví členové by se měli nejen doplňovat v odborných znalostech a kompetencích, ale ideálně by k sobě měli pasovat i lidsky.


Zapojení externích profesionálů přináší řadu benefitů


Co se počtu členů týče, neurčí-li si firma ve svých stanovách jinak, mívají správní rady členy tři. Stanovy tento počet mohou upravit, výsledné číslo by však vždy mělo být dělitelné třemi. Odborníci ovšem příliš početnou správní radu nedoporučují, neboť to může brzdit efektivitu orgánu. Cílem by tak měl být menší pečlivě vybraný tým. Pokud firmy jen obtížně shánějí ideální kandidáty do svých správních rad mezi vlastním personálem, neměly by váhat s oslovením odborníků. Zkušení konzultanti pomohou obsadit správní radu externisty s potřebnou kvalifikací i dovednostmi, navíc se eliminují možné problémy, které by mohly nastat při překrývání rolí ve vedení společnosti v případě, kdy by ve správní radě zasedal člen exekutivního vedení společnosti. „Práce s externími profesionály, kteří nejsou s firmou blízce provázáni, přináší prospěšný nadhled zvenčí a objektivitu. S novými lidmi získá vaše firma nové zkušenosti, odborné znalosti z mnoha oborů, jedinečné know-how či nové sítě kontaktů,“ dodává Jiří Jemelka.

©ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY WEBOO 2018